Κοινοποίηση

Πρόσφατα, το ελληνικό υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απέρριψε το αίτημα της «Police Action – Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΛΟΑΔ Αστυνομικών (Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2020), με κεντρικό σύνθημα «το γεφύρωμα της Αστυνομίας και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας». Μάλιστα, αρνήθηκε και να αναλάβει την ορθή περιφρούρηση της διοργάνωσης, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα.

Η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το ίδιο διάστημα το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Υπερηφάνειας 2020 (Europride), που για πρώτη φορά διοργανώνεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η άρνηση του ελληνικού Υπουργείου έρχεται σε αντίθεση με τον θεσμικό ρόλο της Αστυνομίας περί προστασίας των πολιτών αδιακρίτως φύλου, ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού και περί προαγωγής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και διασφάλισης της απρόσκοπτης άσκησής τους (ν. 2800/2000).

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΛΟΑΔ Αστυνομικών υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ερωτάται η Επιτροπή:

1 Πώς αξιολογεί την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, που έρχεται σε αντίθεση με ιδρυτικές και θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ;

2 Σκοπεύει να προβεί σε συστάσεις, και ενδεχομένως στη λήψη μέτρων, με στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση της  ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας εντός της Ελληνικής Αστυνομίας;

3 Ποιες δράσεις υλοποιεί και σχεδιάζει για τη σχετική ευαισθητοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο και της πρότασης οριζόντιας οδηγίας για την απαγόρευση των διακρίσεων (1) ;

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52008PC0426

Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Elena Kountoura, Petros Kokkalis

 

Απάντηση της κ. Dalli
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων, μισαλλοδοξίας ή βίας κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ+(1), καθώς αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, την ευθύνη για την τήρηση του νόμου και της τάξης φέρουν τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να αξιολογούν ποιες εκδηλώσεις χρειάζονται προστασία και να αποφασίζουν με ποιες οργανώσεις θα συνεργάζονται για την προστασία των πολιτών.

Η Ελλάδα έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τις οδηγίες της ΕΕ(2) που προστατεύουν από τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και φύλου, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων που απορρέουν από την αλλαγή φύλου, μεταξύ άλλων στην απασχόληση, και οι οποίες ισχύουν για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του ποινικού δικαίου τους, γεγονός που οδήγησε σε άτυπες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου και ποινικής δικαιοσύνης σε θέματα εγκλημάτων μίσους. Η αντιμετώπιση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας αποτελεί χρηματοδοτική προτεραιότητα στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια».

Η Επιτροπή υποστηρίζει τις προσεχείς Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ στη διερεύνηση όλων των επιλογών για την έγκριση της πρότασης οδηγίας για την ίση μεταχείριση, η οποία προτείνει προστασία από τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού σε ορισμένους σαφώς καθορισμένους τομείς της ζωής(3). Η Επιτροπή θα παρουσιάσει στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΔΜ+ έως το τέλος του 2020.

(1) Πρόκειται για λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους, διεμφυλικούς, μεσοφυλικούς και άτομα που προσδιορίζονται (με άλλους τρόπους) εκτός του διπόλου σεξουαλικότητας (ομοφυλόφιλος/ετεροφυλόφιλος) ή φύλου (αρσενικό/θηλυκό).
(2) Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω, μεταξύ άλλων, γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας και οδηγίες 2006/54/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, που απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων που απορρέουν από την αλλαγή φύλου, στην απασχόληση και την εργασία, καθώς και στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, αντίστοιχα.
(3) Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, COM(2008) 426 τελικό.

Κοινοποίηση