Κοινοποίηση

Η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα σε νέα επενδυτική συμφωνία με την καναδικών συμφερόντων εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός”, τροποποιώντας την από 17ετίας σύμβαση για την εκμετάλλευση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, κατόπιν αδυναμίας της εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Με την τροποποιητική σύμβαση η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατασκευής και λειτουργίας μεταλλουργικής μονάδας στο Μαντέμ Λάκκου, η οποία αποτελούσε βασικό σημείο της σύμβασης, και επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην περιοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης στην περιοχή, ερωτάται η Επιτροπή :

1. Οφείλει η εταιρεία να πραγματοποιήσει νέα μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/52/EE, 92/43/EOK , 2010/75/ΕΕ, και να αιτηθεί νέας – και όχι τροποποιητικής – άδειας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τις ελληνικές αρχές, δεδομένου ότι η τροποποιητική συμφωνία παρεκκλίνει σημαντικά από την αρχική;

2. Ποιο κρίνει ως ελάχιστο διάστημα για δημόσια διαβούλευση – ενημέρωση των πολιτών, κυρίως του οικείου πληθυσμού, όσον αφορά τη νέα μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατ’ επέκταση την έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, όπως προβλέπεται στις προαναφερθείσες οδηγίες, δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον, το βιοτικό επίπεδο και την υγεία;

3. Πώς σκοπεύει να διασφαλίσει ότι η εταιρεία και οι ελληνικές αρχές θα συμμορφωθούν στο ακέραιο με το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία;

Petros Kokkalis (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left)

 

Απάντηση του κ. Sinkevičius
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Αίτηση για νέα ή τροποποιημένη άδεια, της οποίας προηγείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βάσει της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)(1), θα πρέπει να υποβληθεί σε περίπτωση τροποποίησης υφιστάμενου έργου που περιλαμβάνει εργασίες ή άλλες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον η οποία λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσης ή της κλίμακάς της ενέχει κινδύνους που είναι παρόμοιοι, όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, με εκείνους που ενέχει το ίδιο το έργο.

Η οδηγία ΕΠΕ θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν στο ενδιαφερόμενο κοινό έγκαιρες και ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού εύλογου χρονικού διαστήματος για τα διάφορα στάδια της συμμετοχής . Το χρονικό διάστημα για τη διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με την περιβαλλοντική έκθεση δεν είναι μικρότερο των 30 ημερών (άρθρο 6 παράγραφος 7). Τα έργα που εγκρίνονται με νομοθετική διαδικασία δύνανται να εξαιρεθούν από τις διατάξεις που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση αν η νομοθετική διαδικασία πληροί τους στόχους της οδηγίας ΕΠΕ (άρθρο 2 παράγραφος 5) και με την επιφύλαξη της διασυνοριακής διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας ΕΠΕ.

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, τα εθνικά διοικητικά και/ή δικαστικά όργανα των κρατών μελών είναι κυρίως υπεύθυνα για την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ, καθώς και για την επαλήθευση της συμμόρφωσης μεμονωμένων έργων και την παροχή των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

(1) Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ΕΕ L 026 της 28.1.2012, σ. 1-21, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, ΕΕ L 124 της 25.4.2014, σ. 1-18.

Κοινοποίηση