Κοινοποίηση

Στις 19 Ιανουαρίου, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τους εμβολιασμούς σε ολόκληρη την ΕΕ και να εμβολιάσουν τουλάχιστον το 70 % του ενήλικου πληθυσμού έως το καλοκαίρι του 2021(1). Ωστόσο, έχει αναφερθεί ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα πρέπει τα εμβόλια να διατεθούν στην ΕΕ με πενταπλάσια ταχύτητα(2). Απεναντίας, σημειώθηκαν ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης και παράδοσης εμβολίων, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται ο έγκαιρος μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού.

Ακολουθώντας τα βήματα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας(3), της Ινδίας και της Νότιας Αφρικής(4), εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά τα ανθρώπινα δικαιώματα(5), και πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών(6), η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε επιτακτικά τα κράτη μέλη και την ΕΕ «να υπερβούν τους φραγμούς και τους περιορισμούς που απορρέουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία παραγωγή και διανομή εμβολίων σε όλες τις χώρες και σε όλους τους πολίτες»(7).

1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει τον έγκαιρο μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο που έθεσε;

2. Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος του 70 %, θα πρέπει τα εμβόλια να διατεθούν στην ΕΕ με πενταπλάσια ταχύτητα;

3. Δεδομένων των σοβαρών καθυστερήσεων και της πιθανότητας αδιεξόδου, είναι η Επιτροπή διατεθειμένη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την υπέρβαση των φραγμών και των περιορισμών που απορρέουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας;

(1) https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/EL/COM-2021-35-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
(2) https://www.politico.eu/article/coronavirus-vaccine-europe-hit-commission-target-rollout-5-times-faster/
(3) https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
(4) https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
(5) https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26484&LangID=E
(6) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1499
(7) Ψήφισμα 2361 (2021), της 27ης Ιανουαρίου 2021, «Εμβόλια κατά της Covid-19: δεοντολογικές, νομικές και πρακτικές εκτιμήσεις», σημείο 7.1.7, https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae848428feba12/resolution%202361.pdf

Dimitrios Papadimoulis (The Left), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Rasmus Andresen (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Alexis Georgoulis (The Left), Aurore Lalucq (S&D), Elena Kountoura (The Left), Petros Kokkalis (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Dietmar Köster (S&D), Gabriele Bischoff (S&D), Stelios Kouloglou (The Left), Martin Schirdewan (The Left)

 

Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. Μέσω της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19(1), η Επιτροπή εξασφάλισε πρόσβαση των κρατών μελών σε έως και 2,6 δισεκατομμύρια δόσεις, οι οποίες επαρκούν κατά πολύ για να προσφέρουν έναν πλήρη κύκλο εμβολιασμού δύο δόσεων σε ολόκληρο τον πληθυσμό της ΕΕ. Τα εμβόλια παραδίδονται αυτήν τη στιγμή στα κράτη μέλη, ενώ πρόκειται να παραδοθούν ακόμη περισσότερα. Από τον Απρίλιο του 2021 οι παραδόσεις θα αυξηθούν σε όγκο. Ο στόχος όσον αφορά τον εμβολιασμό του 70 % του ενήλικου πληθυσμού από τα κράτη μέλη έως το καλοκαίρι είναι φιλόδοξος, αλλά μπορεί να επιτευχθεί με τις δόσεις που έχουν παραδοθεί/θα παραδοθούν στα κράτη μέλη.

2. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, παρακολουθεί την πρόοδο του εμβολιασμού στα κράτη μέλη, μέσω εκθέσεων που εκπονούν οι ίδιες οι χώρες. Σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον εμβολιασμό για να έχουν εμβολιάσει το 70 % του ενήλικου πληθυσμού έως το καλοκαίρι, καθώς και να ακολουθούν τον ρυθμό των παραδόσεων. Η ταχύτητα με την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιούν τον εμβολιασμό για να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος εξαρτάται από τις εθνικές ρυθμίσεις.

3. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα τρέχοντα ζητήματα όσον αφορά την προμήθεια εμβολίων στην ΕΕ συνδέονται με την παραγωγική ικανότητα και όχι με τη διανοητική ιδιοκτησία. Δεδομένης της τεχνικής πολυπλοκότητας των εμβολίων, η διευκόλυνση της ευρείας συνεργασίας του κλάδου σε εθελοντική βάση είναι ο καλύτερος τρόπος μεγιστοποίησης της προμήθειας εμβολίων. Η Επιτροπή, μέσω ειδικής ομάδας, συνεργάζεται με κράτη μέλη και εταιρείες για τη διερεύνηση τρόπων αύξησης της παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ. Μάλιστα, εάν χρειαστεί, είναι έτοιμη να συμβάλει στη διευκόλυνση μεταφοράς τεχνολογίας.

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=EL

Κοινοποίηση