Κοινοποίηση

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τις φυλακές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (που ευθύνεται για την αστυνόμευση).

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Σωφρονιστικούς Κανόνες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Recommendation Rec (2006)2, αριθ. 71) διακρίνεται σαφώς το σωφρονιστικό από το αστυνομικό έργο και οι φυλακές πρέπει να είναι υπηρεσίες χωριστές από την αστυνομία, ενώ για το προσωπικό πρέπει να υφίσταται σαφής διάκριση καθηκόντων και εκπαίδευσης (Recommendation CM/Rec (2012)5).

Επιπλέον, η προετοιμασία της επανένταξης των κρατουμένων δεν πρέπει να γίνεται από την αστυνομία (Κανόνες «Μαντέλα» ΟΗΕ, αριθ. 87).

Σταθερή, εξάλλου, πρακτική των κρατών μελών της ΕΕ είναι η υπαγωγή των φυλακών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με τα παραπάνω θίγονται η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων (άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και άρθρο 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (λόγω αρνήσεων εφαρμογής του για έκδοση σε χώρες που δεν τηρούν τους Σωφρονιστικούς Κανόνες).

Ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς αντιμετωπίζει την παραπάνω μεταβολή υπό το πρίσμα της εναρμόνισής της με το δίκαιο της ΕΕ;

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, δεδομένου ότι με την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης διακυβεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων;

2. Προτίθεται να παρέμβει, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης;


Κοινοποίηση