Κοινοποίηση

Την 26η Ιανουαρίου 2021, με αιφνίδια απόφαση του αρχηγού της Αστυνομίας (ΦΕΚ 242Β/25-1-2021), απαγορεύτηκαν στην Ελλάδα έως την 1η Φεβρουαρίου 2021 όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στις οποίες συμμετέχουν άνω των 100 ατόμων. Η απόφαση δεν ενέχει ειδική αιτιολογία ως προς τον αριθμό ατόμων και τη διάρκεια. Επίσης, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη κατά τον νόμο διαδικασία λήψης μέτρων ενόψει του κορονοϊού, αφού δεν προηγήθηκε η νομοθετικά απαιτούμενη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Covid-19.

Ταυτόχρονα, έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή σχέδιο νόμου με βάση το οποίο ιδρύεται αστυνομικό σώμα εδρεύον εντός των εγκαταστάσεων των ελληνικών πανεπιστημίων, προς άσκηση αστυνομικών καθηκόντων και πρόληψη της παραβατικότητας εντός και εκτός των κτηρίων.

Ερωτάται η Επιτροπή :

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλίσει την κατοχυρωμένη στο άρθρο 12 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ ελευθερία του συνέρχεσθαι, που δεν επιτρέπεται να περιορίζεται πέραν των προβλεπομένων για τις ανάγκες μιας δημοκρατικής κοινωνίας;

2. Πώς θα διασφαλίσει σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ την κατοχυρωμένη στο άρθρο 13 του ΧΘΔΕΕ ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία της επιστήμης έναντι ενός καθεστώτος διαρκούς επιτήρησης του ακαδημαϊκού έργου;

 

Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή παρακολουθεί τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της κρίσης της COVID-19 σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στο κράτος δικαίου, στα θεμελιώδη δικαιώματα, στις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και στον δημοκρατικό διάλογο.

Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και το δικαίωμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας κατοχυρώνονται στα άρθρα 12 και 13 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη, ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ.

Τα θέματα στα οποία αναφέρεται ο κ. βουλευτής δεν σχετίζονται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών τους, να διασφαλίζουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται στο εθνικό τους δίκαιο και στις διεθνείς δεσμεύσεις τους.

Η σημασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας επαναλαμβάνεται στη διακήρυξη της Βόννης για την «Ελευθερία της επιστημονικής έρευνας», η οποία εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2020 κατά τη διάρκεια της υπουργικής διάσκεψης για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, καθώς και στο υπουργικό ανακοινωθέν της Ρώμης για τον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) και στη δήλωσή του της 19ης Νοεμβρίου 2020 για την ακαδημαϊκή ελευθερία. Μετά τη δήλωση αυτή, συνεχίζονται οι εντατικές εργασίες στον ΕΧΤΕ με στόχο την ανάπτυξη ενός πλαισίου για την ενίσχυση των θεμελιωδών αξιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 


Κοινοποίηση