Κοινοποίηση

Μέχρι και σήμερα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν έχουν εναρμονίσει τις απαιτήσεις εισόδου στα κράτη εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η υγεία των πολιτών στις περιπτώσεις όπου ζητείται ο επιβάτης να κάνει το τεστ μετά την άφιξή του στη χώρα προορισμού. Παράλληλα, η απουσία ευρωπαϊκού συντονισμού μειώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ασφάλεια των μέσων μεταφοράς, επιβαρύνοντας έτσι τους κλάδους των μεταφορών και του τουρισμού που έχουν ήδη υποστεί μεγάλο πλήγμα από την πανδημία.

Δεδομένου ότι ο εμβολιασμός κατά του ιού ξεκίνησε στην ΕΕ στο τέλος του 2020, χρειάζεται να εναρμονιστεί το καθεστώς που θα ισχύει για τους εμβολιασμένους επιβάτες, με σαφή κριτήρια αναφορικά με την ασφάλεια ως προς τη μετάδοση του ιού σε τρίτους και την αμοιβαία αναγνώριση των δικαιολογητικών εμβολιασμού.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Θεωρεί, με βάση τα υφιστάμενα επιστημονικά δεδομένα, ότι οι εμβολιασμένοι δεν μεταδίδουν τον ιό και άρα μπορούν να ταξιδέψουν με ασφάλεια αξιοποιώντας την αμοιβαία αναγνώριση εμβολιασμών(1);

2. Σκοπεύει να προτείνει ενιαίους κανόνες για όλα τα κράτη μέλη, με υποχρεωτικά τεστ πριν την αναχώρηση, για να περιοριστεί η διασπορά του ιού;

3. Σε ποιες περαιτέρω ενέργειες προτίθεται να προβεί για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην επαρκή διάθεση εμβολίων;

(1) Commission Communication “A united front to beat COVID-19” COM(2021) 35, 19.01.2021

Elena Kountoura (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Petros Kokkalis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left)

 

Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. Στις 17 Μαρτίου 2021 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» το οποίο αποτελείται από πιστοποιητικό εμβολιασμού, εξετάσεων ή ανάρρωσης για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας με ασφάλεια. Όταν ένα κράτος μέλος αίρει τους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας για τους κατόχους πιστοποιητικών εμβολιασμού, αποδέχεται επίσης πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη. Η πρόταση βασίζεται σε προσεκτική εξέταση των διαθέσιμων δεδομένων και επιτρέπει την έκδοση νέων κατευθυντήριων γραμμών, όσο ενισχύονται τα στοιχεία ως προς την προστασία από τη μετάδοση χάρη στον εμβολιασμό.

2. Η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εξετάσεων για τη νόσο COVID-19, αποτελεί εθνική αρμοδιότητα(1), αλλά η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) παρέχουν σχετική καθοδήγηση. Το ECDC συνιστά να αποφεύγονται τα μη απαραίτητα ταξίδια και να διατηρηθούν τα ταξιδιωτικά μέτρα, όπως η υποβολή των ταξιδιωτών σε εξετάσεις(2).

Τον Οκτώβριο του 2020 το Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση 2020/1475 σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19(3), η οποία τροποποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2021(4) για να προσαρμοστεί στην εξελισσόμενη επιδημιολογική κατάσταση. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους ταξιδιώτες από περιοχές υψηλότερου κινδύνου να υποβάλλονται σε εξέταση για λοίμωξη από τη νόσο COVID-19 πριν από ή/και μετά την άφιξή τους.

3. Μέσω της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19(5), η Επιτροπή διασφάλισε πρόσβαση των κρατών μελών σε συνολικά 2,6 δισεκατομμύρια δόσεις(6). Για να εξασφαλιστεί επαρκής διαθεσιμότητα εμβολίων, πρέπει να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα. Η Επιτροπή συγκρότησε ειδική ομάδα για την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 και πρόσφατα παρουσίασε το «εκκολαπτήριο HERA», μια νέα πρωτοβουλία βασικό στοιχείο της οποίας είναι η αναβάθμιση της ικανότητας παραγωγής εμβολίων(7).

(1) Άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.
(2) https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-covid-19-testing-and-quarantine-air-travellers
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602661353609&uri=CELEX%3A32020H1475
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0119&from=EL
(5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX%3A52020DC0245
(6) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
(7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0078&qid=1618298795795&from=EL

Κοινοποίηση