Κοινοποίηση

Σύμφωνα με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ η χρήση καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις συναπτόμενες με τράπεζες απαγορεύεται, τα δε κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε να υπάρχουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα άμυνας, όπως μεταξύ άλλων η δυνατότητα προσφυγής σε εθνικό δικαστήριο, προκειμένου να πάψει η χρησιμοποίηση καταχρηστικών ρητρών. Επίσης, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση C-415/11, εμπίπτει, βάσει της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων να ελέγχουν τον καταχρηστικό χαρακτήρα μιας ρήτρας και όταν αυτός επιβεβαιώνεται, η ρήτρα πρέπει να ακυρώνεται αναδρομικά. Το ΔΕΕ επισημαίνει, επίσης, τη σημασία της δυνατότητας λήψης προσωρινών μέτρων ώστε να παύουν ή να αναστέλλονται οι εξώσεις ενόσω τα εθνικά δικαστήρια εξετάζουν την καταχρηστικότητα των σχετικών συμβατικών ρητρών.

Ωστόσο, πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικά την οδηγία 93/13/ΕΟΚ και παραβιάζουν κατάφωρα τα δικαιώματα των δανειοληπτών. Συνεπώς, ιδίως τώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το δικαίωμα στη στέγαση απειλείται και τα νοικοκυριά βρίσκονται εκτεθειμένα στον κίνδυνο εκτέλεσης ενυπόθηκων απαιτήσεων.

1. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σε κάθε κράτος μέλος;

2. Τι μέτρα θα λάβει η ΕΕ για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ καθώς και τη δυνατότητα των εθνικών δικαστηρίων να εξετάζουν, ακόμη και αυτεπαγγέλτως , τον καταχρηστικό χαρακτήρα μιας ρήτρας;

Giorgos Georgiou (The Left), Marc Botenga (The Left), Leila Chaibi (The Left), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Niyazi Kizilyürek (The Left), Clare Daly (The Left)

Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Πληροφορίες για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ(1) σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές διατίθενται στις εκθέσεις ανά χώρα(2) οι οποίες συνοδεύουν τη μελέτη του 2017 σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας(3) του δικαίου της ΕΕ περί καταναλωτών και εμπορίας, στη βάση δεδομένων της νομοθεσίας για τους καταναλωτές(4) και, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες εκτέλεσης, την προσωρινή προστασία και την αυτεπάγγελτη εφαρμογή από τα δικαστήρια, στη μελέτη του 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο των εθνικών δικονομικών διατάξεων και πρακτικών στη δικονομική προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ περί καταναλωτών(5).

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη. Επίσης, αξιολογεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία η οποία υποδεικνύει πιθανές παραβιάσεις της οδηγίας και, εάν είναι απαραίτητο, εξετάζει το ζήτημα σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Εάν ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με βά ση τις προτεραιότητες της Επιτροπής όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας (6). Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει σειρά διαδικασιών επί παραβάσει, κατά τις οποίες έκρινε ότι τα κράτη μέλη δεν μετέφεραν ή δεν εφάρμοσαν ορθά την οδηγία.

(1) Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29).
(2) Μελέτη σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας του δικαίου περί καταναλωτών και εμπορίας — Τελική έκθεση Μέρος 3 — Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44842
(3) Τελική έκθεση της 23.5.2017, SWD(2017) 208 final: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
(4) Προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (E-justice) https://e-justice.europa.eu/content_text_of_the_directive-628-en.do#partDisplayArea
(5) Μελέτη σχετικά με τις εθνικές δικονομικές διατάξεις και πρακτικές και τις επιδράσεις τους στην προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ περί καταναλωτών: Δεύτερο σκέλος — «Δικονομική προστασία των καταναλωτών» (JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082), http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49503
(6) Όπως ορίζονται στην ανακοίνωση C(2016)8600.

Κοινοποίηση