Κοινοποίηση

Η Διοίκηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE Α.Ε», σε συνέχεια αντίστοιχων παράνομων πρακτικών παρελθόντων ετών, που έληξαν με έκδοση εις βάρος της δικαστικών αποφάσεων και την από 01/01/2018 συμφωνία με τους εργαζόμενους, αρνείται πάλι από τον Δεκέμβριο του 2019 να τους δεχθεί στον χώρο εργασίας τους. Τους εξαναγκάζει σε νέες ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή σε δανεισμού σε άλλη εταιρεία, την οποία εμφάνισε ότι αναλαμβάνει μέρος της παραγωγής.

Η εταιρεία παραβιάζει θεμελιώδεις προβλέψεις του κοινοτικού δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ή τμήματος αυτής, και για την αποτροπή καταχρηστικής σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Η τακτική της ELFE να πιέζει τους εργαζομένους προς ατομικές συμβάσεις εργασίας και δανεισμό σε εταιρείες που ιδρύονται για το σκοπό αυτό, παραβιάζει και την οδηγία SEVESO, περί πρόληψης ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών επί του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιες οι ενέργειες της Επιτροπής στην ανωτέρω περίπτωση παραβίασης του ενωσιακού δικαίου, για την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποτροπή παραβίασης των προβλέψεων της οδηγίας SEVESO από την ELFE, που ενέχει κινδύνους για την ζωή και ασφάλεια των εργαζομένων και το περιβάλλον, στο πλαίσιο της διασφάλισης αποτελεσματικού τρόπου ενδοκοινοτικής προστασίας;

 

Απάντηση του κ. Schmit
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. Η μεταβίβαση επιχείρησης ή εγκατάστασης σε άλλον εργοδότη μπορεί να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ(1). Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προηγούμενου εργοδότη που απορρέουν από σύμβαση εργασίας μεταβιβάζονται στον νέο εργοδότη. Η οδηγία 1999/70/ΕΚ(2) για την εργασία ορισμένου χρόνου υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή όρια κατά της καταχρηστικής χρησιμοποίησης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου για την ίδια εργασία. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να προβλέπουν ποινές και κυρώσεις για παράβαση των εθνικών διατάξεων μεταφοράς των εν λόγω οδηγιών.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη. Η Ελλάδα έχει μεταφέρει τις οδηγίες 1999/70/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο και η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η μεταφορά είναι ελαττωματική. Εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία εφαρμόζεται ορθά από τους εργοδότες, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να απευθύνονται στις επιθεωρήσεις εργασίας ή στα εθνικά δικαστήρια, προκειμένου να διεκδικούν τα δικαιώματά τους βάσει του εθνικού δικαίου.

2. Η οδηγία 2012/18/ΕΕ ( Seveso ) δεν περιέχει καμία διάταξη σχετικά με το εργατικό δίκαιο και τα «δικαιώματα των εργαζομένων». Η αιτιολογική σκέψη 7 της οδηγίας ορίζει τα εξής: «Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και το περιβάλλον της εργασίας και, ιδιαίτερα, με την επιφύλαξη της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία».

(1) Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.
(2) Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP.

Κοινοποίηση