Κοινοποίηση

Για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και της καταγωγής των αιτούντων άσυλο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) στη Γερμανία χρησιμοποιεί συστήματα βοήθειας ΤΠ που αποτελούνται από λογισμικό αναγνώρισης διαλέκτων, έναν βοηθό μεταγραμματισμού και την ανάλυση των δεδομένων των κινητών συσκευών των αιτούντων άσυλο. Η ανάπτυξη αυτού του λογισμικού υποστήριξης ΤΠ καθοδηγήθηκε από κοινού από τη Nuance και τη μητρική της εταιρεία Atos SE. Η ATOS συμμετέχει επίσης στην ανάλυση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας των αιτούντων άσυλο.

1. Χρησιμοποιεί και ο Frontex ή άλλοι οργανισμοί αυτό το λογισμικό αναγνώρισης διαλέκτων για τον προσδιορισμό ταυτοτήτων; Εάν ναι, παρακαλούμε να παραθέσετε τις πληροφορίες ανά εταιρεία που παρέχει το λογισμικό και ακριβώς πού χρησιμοποιείται (ανά χώρα).

2. Σε πόσες περιπτώσεις η ανάλυση του λογισμικού αναγνώρισης διαλέκτων αντιφάσκει με τις πληροφορίες που παρείχαν οι αιτούντες άσυλο, πόσες αιτήσεις ασύλου απορρίφθηκαν με βάση την ανάλυση διαλέκτων και ποιες μητρικές γλώσσες αναλύθηκαν; Σας παρακαλούμε να παραθέσετε κατάλογο ανά αρχή, έτος και μητρική γλώσσα.

3. Κατά την ανάπτυξη του λογισμικού, ο νυν Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, Thierry Breton ήταν ακόμη πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Atos. Συμμετείχε ο Thierry Breton σε συναντήσεις με υπαλλήλους της ΕΕ σχετικά με τα συστήματα υποστήριξης ΤΠ ή είχε ανάμιξη ο κ. Breton στην απόκτηση ενωσιακής χρηματοδότησης για το λογισμικό της Atos;

 

Özlem Demirel (The Left), Clare Daly (The Left), Patrick Breyer (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Malin Björk (The Left), Sira Rego (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Anja Hazekamp (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Manu Pineda (The Left), Martin Schirdewan (The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Στέλιος Κούλογλου (The Left)

Απάντηση της κ. Johansson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1. Δεδομένου ότι η ερώτηση σχετικά με το λογισμικό αναγνώρισης διαλέκτων εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα των οικείων οργανισμών της ΕΕ, οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στις κυρίες και στους κυρίους βουλευτές.

2. Η Επιτροπή δεν συλλέγει τα στοιχεία που ζητούν οι κυρίες και οι κύριοι βουλευτές. Αυτά αφορούν επιμέρους διαδικασίες αίτησης ασύλου, που εφαρμόζονται από κράτη μέλη. Οι αιτήσεις ασύλου καταλήγουν σε απόφαση χορήγησης ασύλου ή απόρριψης της αίτησης με βάση ατομική αξιολόγηση. Η ανάλυση διαλέκτου μπορεί να είναι βοηθητικό μέσο στη διαδικασία.

3. Η Επιτροπή δεν έχει αγοράσει το εν λόγω λογισμικό· η αγορά του λογισμικού από ένα κράτος μέλος εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του εν λόγω κράτους μέλους. Σύμφωνα με όσα γνωρίζει η Επιτροπή, δεν υπήρξε χρηματοδότηση από την ΕΕ για την αγορά του εν λόγω λογισμικού.


Κοινοποίηση