Κοινοποίηση

Πλήρως δικαιώνει τις καταγγελίες του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων και του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Κώστα Αρβανίτη σχετικά με το λεγόμενο «Περιβαλλοντικό Τέλος Ταξινόμησης».

Με την ερώτησή του ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ / The Left ζητούσε να πληροφορηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται να απαντήσει στην παραβίαση του κοινοτικού δικαίου που συνιστά η τροποποίηση, με το Ν. 4890/2022, του άρθρου 5 του Νόμου 4710/2020, με την οποία επεκτάθηκε και σε νέες κατηγορίες οχημάτων η υποχρέωση καταβολής «περιβαλλοντικού» τέλους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της επιβεβαιώνει πως βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση της απάντησης που έχει αποστείλει η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει η οποία είχε ήδη ξεκινήσει για το θέμα αυτό από το Σεπτέμβριο του 2021, με την αρχική εισαγωγή του περιβαλλοντικού τέλους ταξινόμησης για τα μεταχειρισμένα οχήματα. Μάλιστα, σημειώνει με νόημα πως «Στην αξιολόγηση αυτή θα ληφθούν επίσης υπόψη οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που εισήγαγε η Ελλάδα», αναφερόμενη στο ψευδεπίγραφο Περιβαλλοντικό Τέλος.

Στην ίδια απάντηση η Επιτροπή δηλώνει ανοιχτά πως υποστηρίζει με συγκεκριμένα «χρηματοδοτικά και χρηματοοικονομικά μέσα» τη «συμπλήρωση της ανανέωσης του στόλου των οχημάτων».

Αυτή ακριβώς η διαδικασία ανανέωσης του στόλου είναι που βραχυκυκλώνεται με την επέκταση του «Περιβαλλοντικού» τέλους, το οποίο δεν απαγορεύει την κυκλοφορία οχημάτων Euro 4, 5a και 5b, αλλά καθιστά ακριβότερα τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα. Ως αποτέλεσμα, πολίτες με παλαιότερα οχήματα αντιμετωπίζουν περαιτέρω επιβάρυνση εφόσον επιθυμούν να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο όχημα, λιγότερο ρυπογόνο από αυτό που διαθέτουν. Υπενθυμίζεται ότι κίνητρα απόσυρσης δίνονται μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης συμβατικού με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο είναι απρόσιτο για την πλειοψηφία των πολιτών.

Με άλλα λόγια, η ΕΕ στηρίζει έμπρακτα κάτι στο οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση προσθέτει ένα ακόμη σοβαρό εμπόδιο.

 

 

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της απάντησης της Κομισιόν και της ερώτησης του Κώστα Αρβανίτη:

Απάντηση του κ. Gentiloni

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Η Επιτροπή έχει κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει1 σχετικά με το πρόβλημα του περιβαλλοντικού τέλους που επιβάλλεται στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την κυκλοφορία τους στην Ελλάδα. Απεστάλη προειδοποιητική επιστολή2 και η Ελλάδα απάντησε σε αυτήν στα τέλη Ιανουαρίου 2022. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος την απάντηση των ελληνικών αρχών με σκοπό να αποφασίσει σχετικά με το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει. Στην αξιολόγηση αυτή θα ληφθούν επίσης υπόψη οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που εισήγαγε η Ελλάδα.

 

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, πλέον κατάλληλα για να στοχεύσουν τη

χρηματοδοτική στήριξη για την ανανέωση του στόλου είναι τα κράτη μέλη, ενώ η ΕΕ

εξετάζει συνεχώς κατά πόσον η σχετική ενωσιακή νομοθεσία είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η υιοθέτηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών, η οποία αποφέρει τα υψηλότερα οφέλη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το υπόλοιπο απόθεμα οχημάτων με συμβατικούς κινητήρες συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις εκπομπών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση των προδιαγραφών επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά και εργάζεται για την ανάπτυξη προτύπων για τις εκπομπές ρύπων, όπως το πρότυπο Euro 7. Εργάζεται επίσης για τη συνολική αναθεώρηση του πλαισίου τεχνικού

ελέγχου που θα συμβάλει στην απομάκρυνση των οχημάτων με παραποιημένα στοιχεία από τους ευρωπαϊκούς δρόμους. Τέλος, προσφέρει διάφορα χρηματοδοτικά και χρηματοοικονομικά μέσα για τη συμπλήρωση της ανανέωσης του στόλου, ιδίως μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του InvestEU, ή την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων3.

 

 

1 INFR (2020)4001

2 Βλ. πληροφορίες από τον Τύπο — Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου:κυριότερες αποφάσεις

3 Χρηματοδοτική διευκόλυνση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας

την Ευρώπη».

 

=====================

 

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000644/2022/rev.1

προς την Επιτροπή

 

Άρθρο 138 του Κανονισμού

 

Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left)

 

Θέμα: Επιβολή «περιβαλλοντικού τέλους ταξινόμησης» στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα από την ελληνική κυβέρνηση

 

Πρόσφατα, η ελληνική κυβέρνηση, παρά τις προειδοποιήσεις1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για

ασυμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο2, τροποποίησε το άρθρο 5 του Νόμου 4710/20203

υποβάλλοντας νέες κατηγορίες οχημάτων στην υποχρέωση καταβολής «περιβαλλοντικού» τέλους.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά μόνο τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα, διατηρούνται τόσο η

απαγόρευση ταξινόμησης για οχήματα Euro 1, 2 και 3 όσο και το πρόσθετο περιβαλλοντικό τέλος ταξινόμησης ύψους €3.000 για οχήματα Euro 4, ενώ το περιβαλλοντικό τέλος ταξινόμησης ύψους €1.000 επεκτείνεται σε όλα τα οχήματα Euro 5 (5a και 5b).

 

Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ένα καινούργιο όχημα, επιβαρύνονται περαιτέρω οικονομικά για να αντικαταστήσουν το όχημά τους με ένα λιγότερο ρυπογόνο μεταχειρισμένο. Επίσης, δεν ενθαρρύνεται η απόσυρση παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων και γηράσκει περαιτέρω ο στόλος των οχημάτων.

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

 

  1. Έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω; Πώς προτίθεται να απαντήσει στη νέα παραβίαση του

κοινοτικού δικαίου;

 

  1. Πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τα κράτη μέλη, ώστε να δοθούν κίνητρα για την απόσυρση των παλαιότερων οχημάτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την ανανέωση των στόλων με λιγότερο ρυπογόνα οχήματα, στο πλαίσιο μιας δίκαιης μετάβασης για όλα τα κοινωνικά στρώματα;

 

 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_21_4681

2 Άρθρα 34, 36 και 110 ΣΛΕΕ.

3 Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ A 142 – 23.07.2020) Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.

 


Κοινοποίηση